Portal Rasmi
Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti,
Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak

Perkhidmatan MobilePerkhidmatan Mobile

Log Pertanyaan, Aduan dan Maklumbalas

Orang awam boleh mengemukakan pertanyaan, aduan dan maklumbalas berkenaan melalui SMS dengan menggunakan format:-

[Nama][Kad Pengenalan][Deskripsi][KKWPK] dan hantar kepada 62999.