Sarawak ID|Register
Announcements

Visi & Misi

VISI


MELESTARIKAN KESEJAHTERAAN KOMUNITI DEMI KELANGSUNGAN BERSAMA YANG BERDIGNITI


MISI


MELESTARIKAN KESEJAHTERAAN KOMUNITI DENGAN MENGURUS KEBAJIKAN KOMUNITI SECARA EFISIEN, MEMARTABATKAN KEDUDUKAN WANITA, MEMPERKUKUHKAN INSTITUSI KELUARGA DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN AWAL KANAK-KANAK SECARA HOLISTIK DAN INKLUSIFPautan Berguna